الگوهای اصلی طراحی داخلی

الگوهای اصلی طراحی داخلی3

در این مقاله به توضیح ادامه الگوهای اصلی طراحی داخلی می پردازیم

      اصل ریتم

به تکراری که باعث بوجود آمدن یپارچگی بصری شده و چشم بیننده را به حرکت در فضا وا می دارد ریتم می گویند.

این عناصر تکراری می تواند در یک ویژگی مشترک بوده و بقیه ویژگیهایشان متفاوت باشد . مثلا فرم های دایره ای شکل که دارای بافت ها و یا رنگ های متفاوت هستند.

الگوهای اصلی طراحی داخلی3

نمونه ای از ریتم در دکوراسیون

به طور کلی دو نوع ریتم داریم :

ریتم خطی و ریتم غیر خطی

الف)ریتم خطی: در این الگو در طول یک مسیر عناصر مشابه وجود دارند. مثلا انواع حاشیه ها ، نوارها و …

ب) ریتم غیرخطی : در این الگو عناصر مشابه دارای توالی غیرخطی بوده و ریتمی نامحسوس را بوجود می آورند که در بیشترمواقع الگوی مناسب تری می باشد، چرا که در یک نظر به چشم نمی آید.

الگوی ریتم غیرخطی را به شکلهای زیر در ترکیب بندی می توان مورد استفاده قرار داد:

1-ریتم در پس زمینه

2-ریتم در پیش زمینه

3-ریتم متضاد( این تضاد می تواند در رنگ، بافت،تیرگی و روشنی و شکل نیز باشد).

4-ریتم لایه ایی (این ریتم می تواند در لایه هایی به موازات هم ، چه عمودی و چه افقی در ترکیب بندی مورد استفاده قرارگیرد).

5-ریتم عمودی( عناصر در امتداد ودر راستای عمودی به دنبال هم قرار می گیرند).

6-ریتم افقی (عناصر در امتداد ودر راستای افقی به دنبال هم قرار می گیرند).

7-ریتم نقاط عطف در فضا (ریتمی بسیار جذاب و مورد استفاده دکوراتورهاست که در آن از یک سری عناصر که در یک نظرشبیه به هم نبوده ولی به لحاظ محتوایی وابستگی داشته و یک حال و هوا را به وجود می آورند استفاده می شود).

ریتم غیر خطی می تواند نوعی ریتم نقطه عطف باشد و بالعکس.

نمونه ای از ریتم در دکوراسیون فضای یک رستوران

اصل تاکید

مجاورت عناصر برجسته و فرعی در کمپوزیسیون (ترکیب بندی ) یک فضای داخلی بدون تاکید ، فضایی بی محتوا و ازطرفی با عناصر شاخص زیاد نیز فضایی آشفته می سازد . پس باید برای هر قسمت از طرح با توجه به درجه اهمیت آن درطرح کلی یک تاکید در نظر گرفت .

به روشهای زیر می توان در ترکیب بندی تاکید بوجود آورد :

1-برای بوجود آوردن تاکید باید بین یک عنصر با عناصر دیگر تضاد بوجود آورد ، تضادی که قادر باشد با ایجاد وقفه در الگوی ترکیب بندی ، توجه ما را به خود جلب کند .

2-می توان با جایگیری و یا جهت گیری خاص یک عنصر و یا ترکیب در فضا از نظر بصری به آن تاکید کرد و آن را داخل فضا متمرکز نمود ، و یا آن را به عنوان منطقه مرکزی یک ترکیب بندی متقارن قرارداد.

3-میتوان یک ترکیب بندی نا متقارن را در مبدا و یا جدا از سایر عناصر قرارداد و یا در انتهای یک توالی خطی و یا مسیر حرکتی گذاشت.

4-یک عنصر و یا ترکیب را به منظور افزایش تاکید بصری در جهت مخالف هندسه رایج فضا و دیگر عناصر داخلی آن قرارداد.

5-با نورپردازی خاص تاکید بصری را افزایش داد .

نمونه ای از تاکید در دکوراسیون

باید توجه داشت در یک فضای داخلی تنها یک عنصر یا ترکیب بندی نیست که توجه مارا به خود جلب می کند بلکه عناصراز درجات مختلفی از اهمیت برخوردارند و میبایست در ترکیب بندی با جای گیری ویژه برای عناصر درجه دوم و فرعی کاری کنیم که تاکید عناصر اصلی یا درجه اول         First Focal Point  افزایش یابد نقاط کانونی یک فضای داخلی را باید با مهارت طراحی کرد چرا که نباید از لحاظ بصری آن قدر بارز باشند که کل طرح را تحت الشعاع قرار دهند . بهمین علت است که نقاط تاکید ثانویه را طراحی می کنیم که از نقاط تاکید اولیه کم رنگ تر می باشند  Second Focal Pointو در ضمن به پیوستگی بین عناصر بارز و فرعی نیز کمک می کنند، بطوری که وحدت طراحی از بین نرود.

منبع یومی خانه

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید